Για να συμμετέχετε σε μια ηλεκτρονική τάξη ζητήστε τον κωδικό της